2014-2016 metų korupcijos prevencijos programa

PATVIRTINTA
UAB „Pakruojo šiluma“
direktoriaus Jono Bumelio
2015 m. birželio 30d. įsakymu Nr. 3-29

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„PAKRUOJO ŠILUMA“

2014-2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Pakruojo šiluma“ 2014-2016 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-205 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014-2016 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
2. Programa skirta korupcijos prevencijai UAB „Pakruojo šiluma“ (toliau – Bendrovėje).
3. Programoje sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžiamos programos 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.
4. Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją Bendrovėje, siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atriboti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą Bendrovėje, atlikimo. Programa siekiama paskatinti visuomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, užtikrinti glaudesnį Bendrovės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.

II. BENDROVĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

5. Bendrovės veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis institucinio strateginio planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių analizę.
6. Išorinės korupcijos prielaidos:
6.1. socialinės (nedarbas, santykinai maži darbuotojų atlyginimai);
6.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažna jų kaita, spragos ir kolizijos, kontrolės sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas);
6.3. institucinės (motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, nepakankamos vidaus ir išorės auditų apimtys);
6.4. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, piliečių pasyvumas antikorupcinėje veikloje);
6.5. išorinių veiksnių įtaka (tarptautinė korupcija, susijusi su ES teikiama parama).
7. Vidinės korupcijos pasireiškimo prielaidos:
7.1. paslaugų teikimo ir administravimo procedūrų trūkumai (įvairių papildomų dokumentų reikalavimas, procedūrų atlikimo terminai);
7.2. viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija nepakankamai paremta privačių interesų analize, nusišalinimu.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Programos tikslai:
8.1. šalinti prielaidas, kurios sudaro sąlygas Bendrovės darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi savanaudiškiems tikslams;
8.3. užtikrinti Bendrovės veiklos viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę, bendruomenės dalyvavimą tvarkant viešuosius Bendrovės reikalus;
8.4. plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti visuomenę, didinti visuomenės pasitikėjimą Bendrove.
9. Programos uždaviniai:
9.1. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Bendrovėje bei nustatyti konkrečius terminus;
9.2. užtikrinti, kad šilumos vartotojams būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją apie Bendrovės darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, galimai korupcinę veiklą, įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;
9.3. informuoti apie galimas korupcines veikas ir viešinti nustatytus korupcijos atvejus;
9.4. Bendrovėje vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

10. Korupcijos prevencijos tikslas – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant korupcijos prevencijos priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant juos atriboti nuo korupcinių nusikaltimų.
11. Korupcijos prevencijos priemonės yra:
11.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
11.2. antikorupciniu požiūriu vertinami Bendrovės direktoriaus įsakymai, reglamentuojantys visuomeninius santykius, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;
11.3. personalo mokymas ir informavimas;
11.4. Bendrovės administracijoje dirbančių asmenų privačių ir viešųjų interesų derinimo užtikrinimas;
11.5. visuomenės įtraukimas į Bendrovės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą: sudaryti sąlygas pranešti telefonu ar internetu. Siekti sukurti pranešimų nagrinėjimo, kaupimo, analizavimo ir reagavimo sistemą;
11.6. įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

V. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

12. Programos rezultatyvumas (pasiekti tikslai ir uždaviniai) vertinamas kiekybės ir kokybės rodikliais:
12.1. didėjančiu nepakantumu korupcijai;
12.2. įvykdytų ir neįvykdytų programos priemonių skaičiumi;
12.3. programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;
12.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio veiksmus skaičiumi ir pranešimų, kuriuos ištyrus pasitvirtino korupcinio pobūdžio veikos, skaičiumi;
12.6. viešai skelbiamų pranešimų apie korupcijos prevencijos priemones didėjimu kiekvienais programos įgyvendinimo metais;
12.7. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.

VI. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

13. Už valstybės antikorupcinės politikos įgyvendinimą Bendrovėje atsako direktorius. Kovos su korupcija programą rengia, jos įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja Bendrovės administracija.
14. Programos priemonių vykdytojai yra Bendrovės darbuotojai, kiti programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti asmenys.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, vykdytojus, vykdymo terminus, laukiamus rezultatus.
16. Bendrovės darbuotojai, visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus direktoriui dėl programos pakeitimo ar papildymo.
17. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, programa gali būti keičiama.
18. Programa, priemonių planas jai įgyvendinti bei programos įgyvendinimo ataskaita viešai paskelbiama Bendrovės interneto svetainėje.
 

________________________ 

 

PATVIRTINTA
UAB „Pakruojo šiluma“
direktoriaus Jono Bumelio
2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3-29 

 

UAB „PAKRUOJO ŠILUMA“ 2014-2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Vykdymo laikas

Laukiami rezultatai

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Finansavimas

1 uždavinys. Užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos priemonių įgyvendinimą Bendrovėje.

1.1.

Parengti korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą jai įgyvendinti 2014-2016 metams, juos paskelbti Bendrovės internetinėje svetainėje.

Administracija

2015-06

Užkirsti kelią korupcijai Bendrovėje

Parengta programa ir įgyvendinimo planas

Nereikalingas

1.2.

Supažindinti darbuotojus su Bendrovės priimtais dokumentais, susijusiais su korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu jai įgyvendinti, paskelbiant skelbimų lentoje.

Administracija

2015-07

Darbuotojai bus supažindinti su programa ir priemonių planu

Supažindintų darbuotojų skaičius (100 proc.)

Nereikalingas

1.3.

Sudaryti galimybę darbuotojams, atsakingiems už korupcijos prevenciją Bendrovėje, dalyvauti mokymuose antikorupcijos klausimais.

Administracija

2016 m.

Darbuotojai turės daugiau žinių

Dalyvių skaičius

Bendrovės

1.4.

Kontroliuoti ir koordinuoti Bendrovės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą, prireikus teikti pasiūlymus Bendrovės direktoriui dėl jos tikslinimo.

Administracija

1 kartą per metus

Savalaikė priemonių vykdymo kontrolė užtikrins priemonių vykdymą numatytais terminais

Ataskaitų skaičius

Nereikalingas

1.5.

Parengti Bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo išvadą ir pateikti Bendrovės direktoriui.

Administracija

2015 m.

Bus nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė

Parengta išvada

Nereikalingas

2 uždavinys. Vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais Bendrovėje.

2.1.

Organizuoti antikorupcines akcijas bei kitus renginius, skirtus korupcijos prevencijai.

Administracija

2014-2016 m.

Formuojamas nepakantumas korupcijai

Renginių ir juose dalyvavusių skaičius

Bendrovės

3 uždavinys. Užtikrinti, kad šilumos vartotojams būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją apie Bendrovės darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, galimai korupcinę veiklą.

3.1.

Bendrovės internetinėje svetainėje ir Bendrovės patalpose sudaryti galimybes pateikti šilumos vartotojams anonimines anketas apie suteiktų paslaugų kokybę, aptarnavimo kultūrą bei galimas korupcinio pobūdžio apraiškas.

Administracija

2015 m.

Nustatytas korupcijos pasireiškimo tikimybės lygis, įvertintos sritys, kuriose egzistuoja didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė

Atliktų apklausų skaičius. Parengta apklausos rezultatų analizė

Nereikalingas

4 uždavinys. Informavimas apie galimas korupcines veikas, korupcijos atvejų paviešinimas.

4.1.

Nagrinėti skundus dėl Bendrovės administracijos, darbuotojų veiklos, esant korupcijos pasireiškimo rizikai.

Administracija

Gavus skundą

Padidės bendras pasitikėjimas Bendrovės veikla

Išnagrinėtų skundų skaičius

Nereikalingas

4.2.

Informuoti šilumos vartotojus apie nustatytas darbuotojų korupcijos apraiškas, korupcinių teisės pažeidimų tyrimą.

Administracija

Gavus informaciją

Piliečiai bus paskatinti pranešti apie negeroves

Pateiktų pranešimų skaičius

Nereikalingas