Kainos

NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ šilumos KAINos dedamųjų vienašališko NUSTATYMO

2014 m. balandžio 23 d. Nr. O3-106

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas)
32 straipsnio 8 ir 9 dalimis, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, bei atsižvelgdama Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2014 m. balandžio  9  d. pažymą Nr. O5-91 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“,
Komisija n u t a r i a:

 

$11.   Konstatuoti, kad Pakruojo rajono savivaldybės taryba pažeidė Įstatymo 32 straipsnio
9 dalies nuostatą, t. y. per 30 dienų nepašalino Komisijos 2014 m. kovo 7 d. nutarime
Nr. O3-72 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės„Pakruojo šiluma“ šilumos kainosdedamųjų perskaičiavimo“ nurodytų pažeidimų.

2. Vienašališkai nustatyti šilumos kainos dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):

2.1. šilumos gamybos vienanarės kainos,  išreiškiamos formule 8,39 + Tg nš kd, dedamąsias:

2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 8,39 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tg nš kd;

2.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:

2.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 8,39 + Tpt kd, dedamąsias:

2.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 8,39 ct/kWh;

2.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd;

2.2.2. dvinarės kainos dalis:

            2.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 61,91 Lt/kW per mėnesį;

2.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd;

2.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):

2.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 3,17 + Tpr kd, dedamąsias:

2.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,17 ct/kWh;

2.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;

2.3.2. dvinarės kainos dalis:

            2.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 23,63 Lt/kW
per mėnesį;

2.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd;

2.4. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:

2.4.1. vienanarės, išreiškiamos formule 11,56+ Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:

2.4.1.1 vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 11,56 ct/kWh;

2.4.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd + Tpr kd;

2.4.2. dvinarės kainos dalis:

            2.4.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 85,54 Lt/kW
per mėnesį;

2.4.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – T pt kd + Tpr kd;

            2.5. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 3,86 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 30,16 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,59 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.

            2.6. dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:

Eil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji

T g nš kd = T pt kd = 0,40 + ((455,1 x Td) + (1586,7 x Tb med) + (46,4 x Tgr)) / (19,5 x 10000)

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

T pr kd = 0,34 + (3,3 x Tpt) / 16,2

3.

Patiektos į tinklą šilumos kaina

T pt = 8,39+ T pt  kd

čia:

Td – gamtinių dujų kaina  (Lt/tūkst. m3);

Tgr – medžio granulių kaina (Lt/tne); 

Tb med – medienos kilmės biokuras (Lt/tne).

$13.   Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu
dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusias nepadengtas kuro sąnaudas 195,5 tūkst. Lt, didinant šilumos kainą 1,21 ct/kWh.

$14.   Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu
(2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. kovo 31 d.) papildomai gautas šilumos punktų normatyvinio pelno pajamas 1,2 tūkst. Lt, mažinant šilumos kainą 0,01 ct/kWh.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas                                                                   Darius Biekša