Šildymo sezono pradžia ir pabaiga

Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija.

Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 °C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 °C.

Savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytų pastatų šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu.

Šilumos vartotojai, suderinę su šilumos tiekėjais, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos.

Jeigu šilumos vartotojai, išskyrus savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytas įstaigas, nusprendė anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti arba, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą.

Pradėjus pastato šildymą ar atnaujinus jį po remonto, kai buvo išleistas šilumnešio vanduo, daugiabučių namų viršutinių aukštų gyventojai turi nuorinti šildymo sistemą, atsukdami nuorinimo ventilius prie kiekvieno šilumos įrenginio, arba leisti tai atlikti šildymo sistemų prižiūrėtojui.