Veikla

Šilumos įrenginių prijungimas prie šilumos perdavimo tinklų

 

Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas, pageidaujantis prijungti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šilumos įrenginių, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Buto ar kitų patalpų savininkas prašymą turi suderinti su daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkais.
Savivaldybės institucija, gavusi daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko prašymą prijungti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šilumos įrenginių, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti iš jo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių prijungimo technines sąlygas.
Techninių sąlygų sąvado išdavimo tvarką nustato teisės aktai.
Jeigu buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemos įrengiamos keliais tarpsniais, pastato, buto ir kitų patalpų savininkas techninių sąlygų sąvadą turi gauti kiekvienam statybos tarpsniui atskirai.
Šilumos tiekėjas, gavęs iš savivaldybės institucijos teisės aktuose nurodytą paraišką, ne vėliau kaip per dešimt dienų išduoda šilumos ar karšto vandens įrenginių prijungimo technines sąlygas, kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus.
Daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkai buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių projektavimo, montavimo bei susijusius pastato šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstravimo bei jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų reikalavimus, išduotas prijungimo technines sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip.
Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas, baigęs buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių montavimo bei susijusius pastato šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstravimo ir prijungimo darbus, privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės aktuose nustatyta tvarka gauti buto šilumos įrenginių bei rekonstruotų pastato šildymo ir karšto vandens sistemų pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.
Daugiabučio namo buitinių šilumos vartotojų butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų datos.
Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos įrenginius prijungia pažeisdami Šilumos ūkio įstatymą, ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.