Teisės aktai

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2017 m.  

Šilumos ūkio įstatymas (VŽ 2009, Nr. 111-1111 ).

Dėl šilumos ūkio plėtros krypčių patvirtinimo (LRV 2004-03-22 nutarimas Nr. 307  
Energetikos įstatymas (VŽ, 2002, Nr. 56-2224 ). 
Nacionalinė energetikos strategija (VŽ, 2007, Nr. 11-430 ). 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (VŽ 2009, Nr. 1-14 ). 
Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai (VŽ 2008, Nr. 59-2250 ). 
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos (VŽ 2003, Nr. 70-3195 ). 
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka (VŽ 2003, Nr. 70-3194 ).
Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų mastas ir tvarka (VŽ 2003, Nr. 70-3197 ). 
Šilumos pirkimo pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos (VŽ 2003, Nr. 70-3201 ). 
Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (VŽ 2003, Nr. 75-3481 ). 
Higienos norma HN 24:2003 (VŽ 2007, Nr. 127-5194 ). 
Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika (VŽ 2008, Nr. 100-3875 ). 
Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo metodika (VŽ 2003 Nr.81 (1)-3716 ). 
Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo tvarka (VŽ 2003, Nr. 93-4239 ). 
Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės (VŽ 2004, Nr. 12-360 ). 
STR 2.01.01(6):1999 Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 1999 12 13 AM įsakymas Nr.399 (VŽ, 1999, Nr. 107-3120, 2002, Nr. 98-4343 
STR 2.09.02:1998 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 1999 01 18 AM įsakymas Nr.19. (VŽ., 1999, Nr. 13-333, 2002, Nr. 39-1446 
STR 2.09.04:2002 Pastato šildymo sistemos galia.Energijos sąnaudos šildymui. 2002 10 22 AM įsakymu Nr.552 (VŽ., 2002, Nr. 118-5326 
STR 1.12.05:2002 Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka. 2002 07 01 AM įsakymas Nr.351 (VŽ., 2002., Nr.81-3504 
STR 1.12.04:2002 Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas. 2002 04 23 AM įsakymas Nr.201 (VŽ., 2002, Nr. 54-2146 
Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (VŽ 2003, Nr. 73-3352 ). 
Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo įstatymas (VŽ 2006, Nr. 130-4889 ).
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo vartotojams metodai:

Šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo taisyklės  
Metodas nr. 1

Metodas nr. 2

Metodas nr. 3

Metodas nr. 4

Metodas nr. 5

Metodas nr. 6

Metodas nr. 7

Metodas nr. 8

Metodas nr. 9

 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimai :

   Nutarimas dėl UAB „Pakruojo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo

   Sprendimas dėl UAB „Pakruojo šilumos“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

   Nutarimas dėl UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo

   Sprendimas dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo